Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Linguistic pictures of the world or language in the world? Metaphors and methods in ethnolinguistic research

  • Badania etnolingwistyczne zdobyly w ciqgu ostatnich dwu dekad znaozna populamosc. Najwazniejsz^ formuh\ nietaforycznn okreslajqcii glowny przedmiot tych badaií jest .jçzykowy obraz swiata”. W zwiqzku z tym. iz powstaj^ obecnie projekty studiów komparatyslycznych na duzíi skalç, warto byt moze rozwazyc, czego takie ujçcie etnolingwistyki nie uwzglçdnia. Wizualna metafora obrazów implikuje, ze mówincy si\ w slanie wyjsc ix>za swiat i patrzec nan (oraz nazywac go) z zewmprz. Artykul oinawia dwie kcinsekwencje tej inetafory, które mog^ przysporzyc problemów. Po pierwsze, wyizolowanie jçzyka ze swiata ludzkich dzialan, którego jyzyk wszak jest czçsci^. prowadzi do przyjçcia kognitywistycznego modeln znaczenia jako oddzielnego stmmienia komunikaeji. Taki model nie pasuje do eodziennego doswiadezenia przezroczystosci jyzyka. Po drugie, wyizolowanie jçzyka z zycia sprzyja stosowaniu metod „bezczasowych” oraz studiom nad stowami wyalKtrahowanymi z sytuaeji, w której zostaly one uzyte (jesli nie wyjçtymi z kontekstu). Przyjmuj^c takie metafory i inetody, inozetny stracic z oczu znaczn^ czçsc tego, co jest istotne dla jyzyka poUx;znego — przedmiotu badan etnonauki.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Jörg ZinkenGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-36981
ISSN:0860-8032
Parent Title (English):Etnolingwistyka
Document Type:Article
Language:English
Year of first Publication:2008
Date of Publication (online):2015/05/08
Reviewstate:Peer-Review
GND Keyword:Ethnolinguistik; Forschungsmethode; Metapher
Volume:20
First Page:51
Last Page:62
Dewey Decimal Classification:400 Sprache / 410 Linguistik / 410 Linguistik
Linguistics-Classification:Ethnolinguistik
Open Access?:Ja
Licence (German):Es gilt das UrhG