Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Polskie autostereotypy w debacie o transformacji ustrojowej

  • W artykule przedstawiono analizç struktury metaforycznej polskich dyskursów na temat konca komunizmu panst wowego. Analizç przeprowadzono w oparciu o bazç danych, zawierajqcq 1008 metafor pochodzqcych z tekstów prasowych z 1999 roku, upamiçtniajqcych wazne wydarzenia z 1989 roku. Jak siç okazuje, struktury metaforyczne róznych dyskursów wyrazajq i utrwalajq ideologjcznie uksztaltowane interpretacje historii. Szczegolowiej badano interpretacje metaforyczne dwóch zjawisk: zachowania siç przedstawicieli wladzy i opozycji przy Okrqglym Stole oraz pytania o ciqglosc historii. Te dwa zjawiska — których konceptualizacja gra waznq rolç w okreáleniu autostereotypu Polaka w III RP — sq interpretowane za pomocq róznego rodzaju metafor. Metaforyczne rozumienie ciqglosci historii da siç analizowac za pomocq tak zwanej „konceptualnej teorii metafory" LakofFa i Johnsona. Natomiast zachowania komunistów i opozycjonistów sq. interpretowane za pomoc^ metafor intertekstualnych. Sq one skonstruowane nie na podstawie doswiadczenia cielesnego, lecz doswiadczenia specyficznego dia danej kultury. Wydaje siç zatem, ze ksztaltowanie róznego rodzaju pojçc w dyskursie aktywizuje rózne strefy bazy doswiadczeniowej.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Jörg ZinkenGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-36970
ISSN:0860-8032
Parent Title (Polish):Etnolingwistyka
Title Additional (English):Polish autostereotypes in transformation discourse
Document Type:Article
Language:Polish
Year of first Publication:2003
Date of Publication (online):2015/05/08
Reviewstate:Peer-Review
Tag:Sytemtransformation
GND Keyword:Metapher; Polnisch; Stereotypie
Volume:15
First Page:147
Last Page:163
Dewey Decimal Classification:400 Sprache / 410 Linguistik
Linguistics-Classification:Soziolinguistik
Open Access?:Ja
Licence (German):Es gilt das UrhG