Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Tylko głupcy uśmiechają się do obcych? Analiza różnic kulturowych w postrzeganiu społecznym inteligencji i szczerości osób uśmiechniętych

Only stupid smiles to foreigners? Analysis of cultural differences in social perception of intelligence and honesty of smiling individuals

  • Badania nad postrzeganiem społecznym wskazują, że osoby uśmiechające się są na licznych wymiarach postrzegane korzystniej aniżeli osoby nieuśmiechające się. Jednakże w niniejszych badaniach twierdzimy, że ta zależność nie zawsze jest pozytywna ponieważ postrzeganie uśmiechu może być zależne od kultury i takich jej wymiarów jak indywidualizm-kolektywizm czy asertywność. Eksperyment przeprowadzony w sześciu krajach (w Polsce, Niemczech, Norwegii, Iranie, USA oraz RPA) pokazał, że osoby uśmiechające się mogą być w kulturach kolektywistycznych i mało asertywnych postrzegane mniej korzystnie od osób nieuśmiechających się. W Niemczech osoby uśmiechnięte zostały ocenione jako bardziej inteligentne, a w Iranie jako mniej inteligentne niż osoby nieuśmiechnięte. Ponadto we wszystkich krajach poza Iranem osoby uśmiechnięte były postrzegane jako bardziej szczere niż osoby nieuśmiechnięte. Dyskutujemy stwierdzone efekty w kontekście zróżnicowania kultur opisanego przez Housea i zespół (2004) oraz przez Hofstedego (2001).
  • Studies on social perception reveal that smiling individuals are perceived more positively than non-smiling individuals on many dimensions. However, in the current study we claim that this relationship is not always positive and that it can depend on culture and such cultural dimensions as individualism-collectivism and assertiveness. The experiment carried out in six countries (Poland, Germany, Norway, Iran, the USA, and South Africa) showed that in collectivistic and non-assertive cultures smiling people may be perceived less favorably than non-smiling people. We compared ratings of intelligence and honesty made by participants viewing photos of smiling and non-smiling people. The results showed that smiling people in Germany were seen as more intelligent and in Iran as less intelligent than people who did not smile. Moreover, in all countries except Iran smiling people were seen as more honest than non-smiling people. We discuss the obtained effects in the context of differences between cultures described by House et al. (2004) and Hofstede (2001).

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Kuba Kryś, Karolina HansenORCiDGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-91243
URL:http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2014_2/Krys_Hansen_PS_2_2014.pdf
DOI:https://doi.org/10.7366/1896180020142903
ISSN:1896-1800
Parent Title (Polish):Psychologia Społeczna
Publisher:Scholar
Place of publication:Warszawa
Document Type:Article
Language:Polish
Year of first Publication:2014
Date of Publication (online):2019/08/09
Publicationstate:Veröffentlichungsversion
Reviewstate:Peer-Review
Tag:culture; honesty; intelligence; smile; social perception
inteligencja; kultura; postrzeganie społeczne; szczerość; uśmiech
GND Keyword:Ethnopsychologie; Kulturvergleich; Lächeln; Soziale Wahrnehmung
Volume:9
Issue:2
First Page:165
Last Page:178
DDC classes:100 Philosophie und Psychologie / 150 Psychologie
DDC classes:400 Sprache / 400 Sprache, Linguistik
Open Access?:ja
Linguistics-Classification:Nonverbale Kommunikation
Licence (German):License LogoUrheberrechtlich geschützt