Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Wörter gibt's, die gibt's gar nicht! Ein Exkurs ins grammatische Raritätenkabinett

  • The possibility to search electronically very large corpora of texts has opened up ways in which we can truly evaluate the rules through which grammarians have tried and continue to try to simulate natural languages. However, the possibility to handle incredibly large amounts of texts might lead to problems with the assessment of certain phenomena that are hardly ever represented in those corpora and yet, have always been regarded as grammatically correct elements of a given language. In German, typical phenomena of this kind are forms like betrögest or erwögest, i.e. second person singular of the so-called strong verbs in the subjunctive mood. Should we see them merely as grammarians’ inventions? Before doing so, we should reconsider the nature of these phenomena. They may appear to be isolated word forms but, in fact, are compact realizations of syntactic constructions, and it is the frequency of these constructions that should be evaluated, not the frequency of their specific realizations.
  • Možnost prohledávat velmi rozsáhlé korpusy textů pomocí elektronických nástrojů ukazuje cesty, jak evaluovat pravidla, jimiž se lingvisté snažili a stále snaží simulovat přirozený jazyk. Avšak možnost zpracovávat obrovské množství textů může přinášet problémy, jak hodnotit jisté jevy, jež se i v takto velkých korpusech nikdy nevyskytly, přestože byly vždy považovány za gramaticky korektní elementy daného jazyka. V němčině jsou typickými prvky tohoto druhu tvary jako betrögest nebo erwögest, tj. 2. os. sg. konjunktivu préterita tzv. silných sloves. Máme se na ně dívat jako na pouhý výmysl gramatiků? Než tak učiníme, měli bychom znovu zhodnotit povahu těchto jevů. Může se zdát, že jde o izolované slovní formy, avšak ve skutečnosti jde o kondenzované realizace syntaktických konstrukcí, a proto bychom měli hodnotit frekvenci těchto konstrukcí, nikoli frekvenci jejich specifických realizací.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Bruno Strecker
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-72194
ISBN:1804-137X
Parent Title (German):Korpus - Gramatika - Axiologie
Publisher:Univerzita Hradec Králové
Place of publication:Hradec Králové
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Date of Publication (online):2018/03/08
Publicationstate:Zweitveröffentlichung
Reviewstate:(Verlags)-Lektorat
Tag:frekvence gramatických jevů; korpus; realizace syntaktických konstrukcí; správnost
corpora; correctness; frequency of the grammatical phenomena; realisations of syntactic constructions
GND Keyword:Archaismus; Deutsch; Flexion; Konjunktiv; Korpus <Linguistik>
First Page:57
Last Page:64
DDC classes:400 Sprache / 430 Deutsch
Open Access?:ja
BDSL-Classification:Grammatik
Leibniz-Classification:Sprache, Linguistik
Linguistics-Classification:Grammatikforschung
Licence (German):License LogoUrheberrechtlich geschützt