Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Nie mam nic przeciwko obcym, ale ci obcy nie są stąd. Konceptualizacja obcości w dyskursie prasowym w Polsce I w Niemczech

  • W artykule tym przyglfjdam si. zasadniczej dia j.zykowego obrazu swiata opozycji mi.dzy swotm i obcym w przykladowych tckstach przynaleznych do polskiego i niemieckiego dyskursu Ideologieznego (politycznego). Za van Dijkicin przyjmuj., ze charakterystyczne dla dyskursu ideologicznego jest ustalenie i reprodukeja rozr.zmenia mi.dzy grupa wlasn^ a innymi grupami. Funkcjq dyskursu ideologicznego jest legitymizaeja dzialan i przekonan grupy wlasnej oraz delegitymizacja dzialan i przekonan innych grup. W populamych czasopismach polskich i niemieckich, traktuj^cych o tematach politycznych ( Wprost i Spiegel) takie pojmowanie swojego i obeego wydaje si. byc akeeptowane. Konkretyzacja absttakcyjnych poj.c. sw.j i obey przy tym nie jest stala, a raczej funkcjonalnie zmienna, zaleznie od tego, kto ma byc postrzegany jako rialeziycy do grupy wlasnej, a kto ma byc z niej wylijczony.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Jörg ZinkenGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-36962
ISSN:0860-8032
Parent Title (Polish):Etnolingwistyka
Title Additional (English):‘I don't mind foreigners, but these ones aren’t from around here’. The conceptualization of foreignness in Polish and German newspaper discourse
Document Type:Article
Language:Polish
Year of first Publication:2000
Date of Publication (online):2015/05/08
Reviewstate:Peer-Review
GND Keyword:Deutsch; Fremdheit; Polnisch; Semantik; Zeitung
Volume:12
First Page:53
Last Page:62
Dewey Decimal Classification:400 Sprache / 410 Linguistik / 410 Linguistik
Linguistics-Classification:Textlinguistik / Schriftsprache
Open Access?:Ja
Licence (German):Es gilt das UrhG