Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Niedrigfrequente grammatische Phänomene als sprachliche Zweifelsfälle

  • Some grammatical phenomena that only seldom appear in the corpora of written language often coincide with Speakers' uncertainty about a given form's grammatical Status. Such display of uncertainty is often subject to prescriptive criticism, which pays little attention to actual usage. However, thorough and discriminating corpus analyses can help in a proper description of various low-frequency phenomena and in situating them more adequately in the grammatical System, against the background of different contexts, communicative situations, and language varieties. To exemplify this potential, this study examines three linguistic phenomena in German, using a corpus-based approach: the dative singular ending -e, the construction aus aller Herren Länder, which lacks the dative plural ending -t and the non-standard preterite form frug. The results can be seen as a contribution to a more precise grammatical description on the one hand and, on the other, as a basis for an improved, more usage-oriented approach in providing practical advice to language users.
  • Leckteré gramatické jevy, které se v korpusech psaných textu vyskytují jen zřídka, vzbuzují u mnoha, uživatelů jazyka pochyby. Tyto případy jsou často předmětem normativní jazykové kritiky, která se o úzus mnoho nestará. Avšak pečlivé a diferencované korpusové analýzy mohou pomoci popsat i mnohé nízkofrekvenční jevy a adekvátněji je začlenit do systému na pozadí různých kontextu, komunikativních situací a variet K exemplifikaci tohoto stanoviska byly korpusově zkoumány tři jevy německého jazyka: koncovka -e v dativu sg., konstrukce typu aus aller Herren Länder, v níž chybí plu-rálová koncovka -n, a nestandardní préteritální forma firug. Na výsledky tohoto výzkumu lze pohlížet na jedné straně jako na příspěvek k preciznějšímu gramatickému popisu a na straně druhé jako na východisko pro kvalitnější poradenskou praxi, orientovanou na reálný úzus.

Export metadata

Additional Services

Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Marek Konopka
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-49529
ISSN:1804-137X
Parent Title (Czech):Korpus – Grammatika – Axiologie
Publisher:Univerzita
Place of publication:Hradec Králové
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Date of Publication (online):2016/06/10
Publicationstate:Veröffentlichungsversion
Reviewstate:(Verlags)-Lektorat
Tag:corpus analysis; grammatical description; low-frequency linguistic phenomena
GND Keyword:Deutsch; Distribution <Linguistik>; Korpus <Linguistik>; Sprachschwierigkeit
Volume:2010
Issue:2
First Page:24
Last Page:44
DDC classes:400 Sprache / 410 Linguistik
Open Access?:ja
Leibniz-Classification:Sprache, Linguistik
Linguistics-Classification:Korpuslinguistik
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland