Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Standarddeutsch messen? Frequenz und Varianz negativ-konditionaler Konnektoren

  • Among the German negative-conditional connectors in the range of consequens markers there are the prototypical cases sonst and ansonsten. Morphological alternatives (sonsten and ansonst) are rarely mentioned in contemporary grammars and dictionaries but they actually occur with considerable frequency. The four connectors are used in two functions: as a conjunctional adverb which can occupy various positions within the sentence or as a specific kind of subordinating conjunction (Postponierer). The large IDS corpora allow us to reveal specific distributions of the lexemes and of their different ways of use. Comparing the frequencies and the distributions can indicate to which extent the phenomena are part of the standard language. The paper will report on the results and demonstrate how the findings can be deduced from the corpora. It will draw conclusions for assessing the acceptability of the variants and the extent to which they can be considered standard language additionally testing statistical instruments to visualise and calculate the variance of phenomena as association plots and DPnorm.
  • Prototypickými případy těchto konektorů jsou v němčině slova sonst (jinak) a ansonsten (jinak). Jejich morfologické alternativy sonsten a ansonst se v současných gramatikách a slovnících téměř nezmiňují, avšak jejich frekvence v textech není zanedbatelná. Všechny tyto čtyři konektory se užívají ve dvou funkcích: jako spojkové adverbium, jež může ve větě zaujímat různé pozice, nebo jako specifický druh subordinační konjunkce (postponent). Velké korpusy IDS umožňují odhalovat specifickou distribuci těchto lexémů a různých způsobů jejich užívání. Srovnávání frekvence a distribuce může indikovat, do jaké míry jsou tyto jevy součástí standardního jazyka. Tato studie přináší výsledky tohoto srovnávání a ukazuje, jak lze korpusové nálezy interpretovat. Prostřednictvím testování statistických nástrojů se vyslovuje k akceptabilitě variant a míře, v níž mohou náležet standardnímu spisovnému jazyku

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Marek Konopka, Ulrich Hermann WaßnerGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-32601
URL:http://nlp.fi.muni.cz/kga/
ISSN:1804-137X
Parent Title (Czech):Korpus, gramatika, axiologie. Casopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka
Title Additional (Czech):Jak měřit standardní němčinu? Frekvence a variantnost negativně podmiňovacích konektorů
Publisher:Univerzita Hradec Králové
Place of publication:Hradec Králové
Contributor(s):Sandra Hansen-Morath
Other Person(s):Sandra Hansen-Morath
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2013
Date of Publication (online):2014/11/18
Tag:Standard German; adverbials; conjunction; connectors; corpus linguistics; grammar; variation
GND Keyword:Adverb; Deutsch; Grammatik; Konjunktion; Korpus <Linguistik>
Volume:8
First Page:12
Last Page:35
DDC classes:400 Sprache / 430 Deutsch
Open Access?:ja
Leibniz-Classification:Sprache, Linguistik
Linguistics-Classification:Grammatikforschung
Licence (German):License LogoUrheberrechtlich geschützt