Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Devices for information presentation in electronic dictionaries

Inligtingsaanbiedingsinstrumente in elektroniese woordeboeke

  • Electronic dictionaries should support dictionary users by giving them guidance in text production and text reception, alongside a user-definable offer of lexicographic data for cognitive purposes. In this article, we sketch the principles of an interactive and dynamic electronic dictionary aimed at text production and text reception guiding users in innovative ways, especially with respect to difficult, complicated or confusing issues. The lexicographer has to do a very careful analysis of the nature of the possible problems to suggest an optimal solution for a specific problem. We are of the opinion that there are numerous complex situations where users need more detailed support than currently available in e-dictionaries, enabling them to make valid and correct choices. For highly complex situations, we suggest guidance through a decision tree-like device. We assume that the solutions proposed here are not specific to one language only but can, after careful analysis, be applied to e-dictionaries in different languages across the world.
  • Elektroniese woordeboeke behoort woordeboekgebruikers te ondersteun deur hulle te lei ten opsigte van teksproduksie en teksresepsie volgens 'n gebruikergedefinieerde aanbod van leksikografiese data vir kognitiewe doeleindes. In hierdie artikel skets ons die beginsels waarop 'n interaktiewe en dinamiese elektroniese woordeboek berus, gemik op teksproduksie en teksresepsie wat die gebruikers op innoverende wyse lei, veral ten opsigte van moeilike, gekompliseerde of verwarrende aspekte. Die leksikograaf is genoodsaak om 'n noukeurige analise te doen van die aard van moontlike probleme ten einde 'n optimale oplossing aan te bied vir 'n spesifieke probleem. Ons is van mening dat daar verskeie komplekse gevalle bestaan waar gebruikers meer gedetailleerde ondersteuning benodig as wat tans in e-woordeboeke beskikbaar is ten einde korrekte keuses te kan maak. Vir hoogs problematiese situasies stel ons leiding deur middel van 'n keuseboom-tipe instrument voor. Ons veronderstel dat die oplossings wat hier voorgestel word nie tot 'n enkele taal beperk is nie, maar na versigtige analise op verkillende tale van die wêreld toegepas kan word.

Export metadata

Additional Services

Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:D.J. Prinsloo, Ulrich HeidORCiDGND, Theo BothmaORCiDGND, Gertrud FaaßORCiD
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-117408
DOI:https://doi.org/10.5788/22-1-1009
ISSN:2224-0039
Parent Title (English):Lexikos
Document Type:Article
Language:English
Year of first Publication:2012
Date of Publication (online):2023/05/16
Publishing Institution:Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)
Publicationstate:Veröffentlichungsversion
Reviewstate:Peer-Review
Tag:copulatives; decision tree structure; dictionary design; electronic dictionaries; information presentation devices; kinship terminology; text production; text reception; user guidance
elektroniese woordeboeke; gebruikersleiding; inligtingsaanbiedingsinstrumente; keuse-boomstruktuur; kopulatiewe; teksproduksie; teksresepsie; verwantskapsterminologie; woordeboekontwerp
GND Keyword:Benutzerführung; Elektronisches Wörterbuch; Entscheidungsbaum; Lexikografie; Verwandtschaftsbezeichnung; Wörterbuch
Volume:22
Issue:1
First Page:290
Last Page:320
DDC classes:400 Sprache / 400 Sprache, Linguistik
Open Access?:ja
Linguistics-Classification:Computerlinguistik
Linguistics-Classification:Lexikografie
Licence (English):License LogoCreative Commons - Attribution 4.0 International