Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Lingvistiskās ainavas metode – netradicionāls ceļš multilingvisma jautājumu izpētē un mācīšanā

  • Šī raksta mērķis ir iepazīstināt ar ling­vistiskās ainavas metodi un izskaidrot tās priekšrocības ne tikai valodnieku pētījumos, bet arī tās ieviešanā mācību procesā skolās un augstskolās. Pēc šī nelielā ievada vēlamies jums parādīt ne tikai metodes ieviešanas gaitu, bet arī pašreizējo attīstības stadiju. Mēs iepazīstināsim arī ar 2008. gada sākumā izstrādāto projektu ,,Latvijas lingvistiskā ainava Baltijas valstu kontekstā”, kuru arī šobrīd realizējam Rē­zeknes Augstskolā (maģistra studiju programmas ,,Filoloģija” studenti un divi docētāji). Tāpat tiks dots neliels ieskats par projektā gū­tajiem rezultātiem un problēmām, ar kurām saskārāmies pētījuma laikā, kā arī iepazīstināsim ar jauniegūto pieredzi.
  • The purpose of this article is to introduce the linguistic landscape method and explain its advantages not only in the research of linguists, but also in its implementation in the learning process in schools and high schools. After this little introduction, we want to show you not only the implementation progress of the method but also the current stage of development. We will introduce also with the project developed at the beginning of 2008,,Linguistic landscape of Latvia in the Baltic States in the context", which we are also currently implementing at Rēzek nes University of Applied Sciences (master's study programs "Philology" students and two lecturers). It will even give a little insight into the project the results and problems we encountered during the research, as well as introduce the newly gained experience.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Solvita PoseikoORCiD, Heiko F. MartenORCiDGND, Sanita LazdiņaORCiDGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-115398
URL:http://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/Tagad_1_08.pdf
Parent Title (Other):Tagad
Publisher:The Latvian Language Agency
Place of publication:Riga
Document Type:Article
Language:Other
Year of first Publication:2008
Date of Publication (online):2023/03/01
Publishing Institution:Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)
Publicationstate:Veröffentlichungsversion
Reviewstate:(Verlag)-Lektorat
GND Keyword:Bildungsreform; Lettisch; Linguistic Landscape; Mehrsprachigkeit; Soziolinguistik; Studie
Issue:1
First Page:43
Last Page:49
DDC classes:400 Sprache / 400 Sprache, Linguistik
Open Access?:ja
Linguistics-Classification:Bilingualismus / Mehrsprachigkeit
Licence (German):License LogoUrheberrechtlich geschützt